[TU Wien] [Home] [Universiteti i Prishtines] [PRIP]
[line]

[Home]

[Ligjerata]

[Ushtrime]

[Ushtrime]

[Imazhet]

[Lajmerime]

[Links]

Ushtrimet

Ushtrimet janë të konceptuara në dy blloqe të detyrave në të cilat temat e zhvilluara në ligjërata do të thellohen. Ushtrimet përmbajnë:
  • ushtrimet me kompjuter, dhe
  • pyetjet testuese.
Detyrat me kompjuter kanë për qëllim të thellojnë pjesë të caktuara të ligjëratave . Detyrat do të punohen duke përdorur MATLAB -in dhe Image Processing Toolbox-in. Ushtrimet do të zhvillohen në grupe, deri në tre persona.
Pyetjet kontrolluese janë të pavarura prej ushtrimeve me kompjuterë, dhe kanë po ashtu për qëllim thellimin e pjesëve të caktuara të ushtimeve.

Për të thelluar njohuritë mbi Matlabin, klikoni në dokumente .

Vërejtje Ju lutemi shtypeni dokumentin e ushtrimeve, dhe mirreni me veti në orën e parë të ushtrimeve. [ushtrimet.pdf] / [ushtrimet.ps.gz] .

Mostër e zgjedhjes së detyrave.

Zgjidhjet e detyrave në Matlab.

Vendi: Laboratori i kompjuterëve në Fakultetin Elektroteknikë.
Grupet caktohen në orën e parë te ushtrimeve.

Yll Haxhimusa's Web Page

[line] Last modified: Nov. 15 CEST 2012
Best viewed with Mozilla.